ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ανατολική Αίθουσα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πέμπτη 15 Μαΐου

16.00 - 17.30 Εγγραφές

17.30 -19.00 Εναρκτήρια Τελετή: Χαιρετισμοί

- Λάζαρος Εφραίμογλου, Πρόεδρος Iδρύματος Mείζονος Eλληνισμού (IME)
- Γεώργιος Μητακίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρώην Διευθυντής του Ερευνητικού Προγράμματος "Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών" της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Γρηγόριος Σκαλκέας, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
- Νικολέτα Βαλάκου, Διευθύντρια Προϊστορικών και Kλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

19.00 - 20.00 1η Διάλεξη

- Prof. Dr. - Ing. Jose Encarnacao

20.30 Δεξίωση Υποδοχής