Η Πρωτοβουλία για την Επιστήμη του Web (WSRI) στοχεύει στην κατανόηση του αντίκτυπου των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής και του Web στο επιστημονικό πεδίο και στην καθημερινή πρακτική. Παράλληλα, επιδιώκει την παραγωγή επιστημονικής γνώσης για την περαιτέρω ανάπτυξη του World Wide Web. Από αυτή την άποψη, το Συνέδριο για την Επιστήμη του Web 2009: "Society On-Line" προσεγγίζει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτών στο Web
 • Ατομικά Δικαιώματα στο Web
 • Επίλυση Διαφορών στο Web
 • Εκπαίδευση και Web
 • Ψυχολογία και Web
 • Κοινωνική Σημασία του Web
 • Διανομή Κοινωνικών Δεδομένων
 • Ασφάλεια και Αξιοπιστία στον Κυβερνοχώρο
 • Γνωσιακή τεχνολογία και Δαδίκτυο
 • Συνέπειες του Φορητού Web
 • Περιπτωσιολογικές Μελέτες για την Επιστήμη του Web
 • Κοινωνικό Δίκτυο και Ταυτότητα
 • Ουδετερότητα και Έλεγχος Δικτύου
 • Πολιτική Web και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση