Οι εγγραφές ξεκίνησαν!
(http://www.websci09.org/registration/)

     
 

Προεγγραφή
μέχρι 18 Φεβρουαρίου

Κανονική εγγραφή
μετά τις 18 Φεβρουαρίου

Εισιτήριο για το WWW Forum (18/3/2009)1

25€

45€

Φοιτητές: Πλήρης συμμετοχή στο Συνέδριο (συμπεριλαμβανομένης και της εναρκτήριας τελετής)2

90€

140€

Πλήρης συμμετοχή στο Συνέδριο
(συμπεριλαμβανομένης και της εναρκτήριας τελετής)2

245€

295€

     

1 Περιλαμβάνει μόνο συμμετοχή στο WWW Forum (7.00 μ.μ.).
2 Περιλαμβάνει πλήρη συμμετοχή (τέσσερις καφέδες, δύο γεύματα, τσάντα Συνεδρίου).