Κατανομή των γεωργικών εργασιών στη διάρκεια του έτους (κατά Aschenbrenner 1972, εικ. 4.2).

Dickinson, O., The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press, Cambridge 1994, σ. 90, εικ. 4.29.

©Cambridge University Press
Επεξεργασία: ΙΜΕ