Χάρτης με τους οικισμούς της Υστεροελλαδικής III περιόδου.

Dickinson, O., The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press, Cambridge 1994, σ. 77, εικ. 4.24.

©Paul Astroms Forlag
Επεξεργασία: ΙΜΕ