Πύλος. Τοιχογραφία από το ανάκτορο με παράσταση μουσικού με πεντάχορδη λύρα (υδατογραφία P. de Jong).
Μουσείο Χώρας. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Iστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Α΄, Προϊστορία και Πρωτοϊστορία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1970, σ. 329.

©ΥΠΠΟ