H IOEH BPABEYEI TO IMEO HPA OYMIONIKHPTOOPIAKE IAPATIKE EAPMOETO KAO KAI TO KAKO KOPITIAAINA TAIIA - KYPOH OH TN AHNN TIMA TO IMETPIA KAOKAIPI THN OHME TA MATIA ENO POMOT...MNHMEIA KAI OEI XOPHOI

KAOKAIPI THN OH BPABEYH TOY IME MIA MEPA... EPATHPIO OYMEN ...EIAN YOO IN EKHEI APAE EITPOH