H OH TN AHNN TIMA TO IMETPIA KAOKAIPI THN OHME TA MATIA ENO POMOT...MNHMEIA KAI OEI XOPHOI

HMEPA MOYEIN KOPYAIA TIMH MIA MEPA... TPIIATATA PAIKA ...EIAN YOO IN EKHEI APAE EITPOH