Μεγάλη φωτογραφία (50kB)

10.
 

15.3.1941

Κορυζής προς έλληνα πρεσβευτή στο Λονδίνο (Σιμόπουλος): "Προ ημερών ημέτερος στρατός εν Αλβανία υφίσταται ισχυράς επιθέσεις Ιταλών, ας μετά μεγίστης γενναιότητος αποκρούει. Επιθέσεις όμως αύται εντείνονται οσήμεραι και γενικεύονται... Επίσης χρησιμοποιείται (από τους Ιταλούς) μέγιστος αριθμός αεροπλάνων -αριθμός παρουσιάζων τεράστιαν δυσαναλογίαν προς τα παρ' ημών διατιθέντα... Παρά τας επανειλημμένας αιτήσεις ημών προς τας αρμόδιας αγγλικάς αρχάς και προς αυτόν τον Ήντεν εις Αίγυπτον, δεν κατωρθώθη μέχρι τούδε η αποστολή εις Αλβανικόν μέτωπον ισχυράς αγγλικής αεροπορικής ενισχύσεως. Δεδομένης εξαιρετικώς επείγουσης ανάγκης, ποιούμεθα θερμάν έκκλησιν προς κ. Τσώρτσιλ, ον παρακαλούμεν λάβη υπ' όψιν εξαιρετικώς κρίσιμον στιγμήν ην διέρχεται ελληνικός στρατός και διατάξη άμεσον αποστολήν Αλβανικόν μέτωπον ικανής αγγλικής αεροπορικής ενισχύσεως... Εις ουδένα δύναται διαφύγη εξαιρετική σημασία ην δυνάμεις 'Αξονος αποδίδουν εις διενεργουμένην καθ' ημών επίθεσιν...".

Κεντρική σελίδα ΙΜΕ
Αρχική σελίδα κόμβουΚατάλογος φωτογραφιώνΠηγέςΒιβλιογραφίαΣυντελεστές
Κεντρική σελίδα