Συγκεντρωτική Βιβλιογραφία

- Αραβαντινός Β., «Το εν Λεβαδεία άλσος και το Μαντείον του Τροφωνίου, Επτά Ημέρες (28 Νοεμβρίου 2004) σελ. 28-31.

- Βαλλάς, Ε., Φαράκλας, Ν. (1969) «Περί του Μαντείου του Τροφωνίου εν Λεβαδεία», ΑΑΑ 2 (1969), 230-231.

- Birge, D. E. (1982) Sacred Groves in the Ancient World, Ph.D. diss., University of California, Berkeley.
 
- Bonnechere, P. (1990), “Les oracles de Béotie”, Kernos 3 (1990), 53-65.
 
- Bonnechere, P. (2003) Trophonios de Lébadée. Leiden-Boston.
 
- Bonnechere, P. (2001-2002) “The Sacred Grove in Greek Mantic Rituals: The Example of Trophonios' Alsos at Lebadea (Beotia).” Garden and Landscape Studies Annual Symposium. Dumbarton Oaks.
 
- Bonnechere, P., Bonnechere, M. (1989) “Trophonios à Lébadée. Histoire d’un oracle”, Les études classiques 57, 289-302.
 
- Burkert, W. (1987) Ancient Mystery Cults. Cambridge, Mass.
 
- Γκαδόλου, Α. (2003) «Λιβαδειά - Ναός Διός Βασιλέως», ΑΔ 52 (1997), 392-393.
 
- Γκαδόλου, Α. (2009) «Η πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα στο ναό του Διός Βασιλέως στη Λιβαδειά». Β. Αραβαντινός (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, τόμ. Α, 547-565. Αθήνα.
 
- Clark, R. J. (1968) “Trophonios:  the Manner of his Revelation”, TAPA 99, 63-75.
 
- Dossin, G. (1921)  “Une consultation à l’oracle de Trophonius à Lébadée”, Le Musée belge 25, 209-220.
 
- Fraser, J. G. (1913) Pausanias’ Description of Greece 5. London, 196-197.
 
- Θρεψιάδης, Ι. (1958) «Οικοδομήματα της αρχαίας αγοράς Λαβαδείας», ΑΕ 1953-1954, 223-236.
 
- Λάππας, Τ., Έρευνες για το Μαντείο του Τροφωνίου (Αθήνα 1961).
 
- Κεραμόπουλλος, Α. (1913) «Ἀνασκαφαῖ ἐν Λεβαδεία», Πρακτικά 1912, 88-90.
 
- Moggi, M., Osanna, M. (2010) Pausania guida della Grecia. Libero IX. Roma, 433-447.
 
- Parke, H. W. (1979) Τα ελληνικά μαντεία. Αθήνα.
 
- Παπαχατζής, Ν. (1981) Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησης, Βοιωτικά – Φωκικά. Αθήνα.
 
- Philippson, P. (1939) “Der Böotische Daimon Trophonios”, Symbolae Osloensis Suppl. 9, 11-23.
 
- Radke, G. (1939) “Trophonios”, RE 7A, 678-695.
 
- Schachter, A. (1994) Cults of Boiotia. 3: Potnia to Zeus. London, 66-89, 109-119.
 
- Turner, L.A. (1994) The history, monuments and topography of ancient Lebadeia in Boeotia, Greece. Pennsylvania.
 
- Φέρλα, Κ. (2010) «Λιβαδειά», στο Θ. Σίδερης (επιμ.), Βοιωτία. Ιστορία και Πολιτισμός. Αθήνα, 125-133.
 
- Φιλιππάκη, Β., Συμεώνογλου, Σ., Φαράκλας, Ν. (1968) «Αρχαιότητες και Μνημεία Βοιωτίας – Λεβάδεια», ΑΔ 22, 1967, 243-245.
 
- Wallace, P. W. (1979) Strabo’s description of Boeotia. Heidelberg, 150-151.
 
- Waszink, E. (1968) “The Location of the Oracle of Trophonios at Lebadeia”, Vereeniging tot Bevordering der kennis van de Antike Beschaving. Bulletin 43, 23-30.