Συγκεντρωτική Βιβλιογραφία

Alberti, Μ.-Ε. & Aravantinos, V. (2006) “The balance weights from the Kadmeia, Thebes”. M.-E. Alberti, E. Ascalone and L.Peyronel (eds), Weights in Context. Bronze Age Weighting Systems of Eastern Mediterranean. Chronology, Typology, Material and Archaeological Contexts. Proceedings of the International Colloquium, Rome 22nd-24nd November 2004, 293-313. Rome.

Aravantinos, V. (1985) “Nuovi elementi sulle catastrofi nella Tebe Micenea. Osservazioni preliminari”. D. Musti (ed.), Le origini dei Greci : Dori e mondo Egeo, 349-357. Bari.

Aravantinos, V. (1991) “La fortificazione micenea di Tebe. I risultati degli scavi recenti sulla Cadmeia”. Colloqui del Sodalizio seconda serie 9-10-11, 89-104. Rome.

Aravantinos, V., Alberti M.-E. & Fappas, I. (2010), … . R. Laffineur & M.-L. Nosch (eds.), KOSMOS, Proceedings of the 13th International Aegean Conference, University of Copenhagen, 19-23 April 2010. Υπό έκδοση.

Aravantinos, V., Contenu, Contexte et Fonction du “Trésor” du Palais Mycénien de Thèbes (Béotie) : Une Approche Economique et Administrative.

Dakouri-Hild, A. (2001) “The House of Kadmos in Mycenaean Thebes reconsidered: architecture, chronology and context”, BSA 96, 81-122.

Demakopoulou, K., (1990) “Palatial and Domestic Architecture in Mycenaean Thebes”. P. Darcque & R. Treuil (eds.), L’Habitat Egeen Préhistorique. Actes de la Table Ronde Internationale organisée par la Centre National de la Recherche Scientifique l’Université de Paris et l’ Ecole Française d’Athènes, (Athènes, 23-25 juin 1987). BCH Suppl. XIX, 307- 317.

Piteros, Chr., Olivier J.-P. & Melena J.L., « Les Inscriptions en Linéaire B des Nodules de Thèbes (1982) : La Fouille, les Documents, les Possibilités d’Interprétation », BCH 114, 103-184.

Pitt, R.K. (2009) “Boeotia: Thebes”. AR 2008-2009, 45-46.

Platon, N. & Touloupa, E. (1964a) “Oriental Seals from the Palace of Kadmus: Unique Discoveries in Boeotian Thebes”, Il. L. N. Nov. 28, 1964, 859-861.

Platon, N. & Touloupa, E. (1964b) “Ivories and Linear B from Thebes”, Il. L. N. Dec. 5, 1964, 896-897.

Sampson, A. (1985) « La destruction d’un atelier palatial mycémien à Thèbes », BCH 109, 21-29.

Spyropoulos, Th. & Chadwick, J. (1975) The Thebes Tablets II. Minos Supl. 4. Salamanca.

Αραβαντινός, Β. & Φάππας, Ι. (υπό έκδοση) «Νέο μυκηναϊκό ανακτορικό κτήριο από την Καδμεία (Θήβα)». Πρακτικά 30υ Αρχαιολογικού Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό Έργο στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα», Βόλος 12-15 Μαρτίου 2009.

Αραβαντινός, Β. (1988) «Η μυκηναϊκή οχύρωση της Καδμείας». Α.Π. Μπεκιάρης (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, Θήβα, 10-14 Σεπτεμβρίου 1986, 113-136. Αθήνα.

Αραβαντινός, Β. (1995) «Μυκηναϊκά σταθμία από τη Θήβα. Συμβολή στη μελέτη του μυκηναϊκού σταθμητικού συστήματος». Β. Αραβαντινός (επιμ.), Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά 6-10 Σεπτεμβρίου 1992, 97-137. Αθήνα.

Αραβαντινός, Β. (2000) «Νέα μυκηναϊκά ελεφαντουργήματα από την Καδμεία (Θήβα)». Β. Αραβαντινός (επιμ.), Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρείας Βοιωτικών ΜελετώνΘήβα 4-8 Σεπτεμβρίου 1996, 31-120. Αθήνα.

Αρχαιολογικό Δελτίο (1964)19Β, 197, πίν. 231.

Αρχαιολογικό Δελτίο (1971) 26Β, 209.

Αρχαιολογικό Δελτίο (1973-74) 29Β, 441, πίν 291.

Δημακοπούλου, Κ. (1988) «Το Μυκηναϊκό Ανάκτορο της Θήβας: Προβλήματα Ταύτισης και Χρονολόγησης». Μ.Π. Μπεκιάρης (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών,  Θήβα 10-14 Σεπτεμβρίου 1986, 75-87. Αθήνα.

Δημακοπούλου, Κ. (1988) «Το Μυκηναϊκό Ανάκτορο της Θήβας: Προβλήματα Ταύτισης και Χρονολόγησης». Μ.Π. Μπεκιάρης (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών,  Θήβα 10-14 Σεπτεμβρίου 1986, 75-87. Αθήνα.

Κεραμόπουλλος, Α. (1909) «Η Οικία του Κάδμου», ΑΕ 1909, 57-122.

Κεραμόπουλλος, Α. (1917) ΘηβαϊκάΑΔ 3 (1917). Αθήνα.

Κεραμόπουλλος, Α. (1930) «Αι Βιομηχανίαι και το Εμπόριον του Κάδμου», ΑΕ 1930, 29-58.

Κεραμόπουλλος, Α.  (1921) «Ανασκαφή του ανακτόρου του Κάδμου εν Θήβαις», ΠΑΕ 1921, 32-34.

Κεραμόπουλλος, Α.  (1922-1924) «Περί των εν τω Καδμείω των Θηβων ανασκαφών»,  ΠΑΕ 1922-1924, 28-31.

Ντάκουρη-Hild, A. (2009) «Η ‘Οικία του Κάδμου’: Η μέχρι τώρα (2000) έρευνα πάνω στην αρχιτεκτονική και την χρονολόγηση». Β. Αραβαντινός (επιμ.), Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά 9-12 Σεπτεμβρίου 2000, 203-218. Αθήνα.

Πιτερός, Χ. (1988) «Τοπογραφικές παρατηρήσεις στην ακρόπολη της Καδμείας». Α.Π. Μπεκιάρης (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, Θήβα, 10-14 Σεπτεμβρίου 1986, 90-112. Αθήνα.

Σπυρόπουλος, Θ. (1971) «Μυκηναϊκός βασιλικός θαλαμωτός τάφος εν Θήβαις», ΑΑΑ 4, 1971, 161-163.

Σπυρόπουλος, Θ. (1971) «Τοπογραφικά του Καδμείου Ανακτόρου», ΑΑΑ 4, 1971, 32-37.

Σπυρόπουλος, Θ. (1972) «Θήβαι», ΑΔ 27, Χρον. Β, 307-314.

Τουλούπα, Ε. & Συμεώνογλου, Σ. (1965) «Καδμείον. Οικόπεδον Α. και Σ. Τζώρτζη (Πινδάρου και Αντιγόνης)», ΑΔ 20Β, 230-232.

Τουλούπα, Ε. & Συμεώνογλου, Σ. (1965) «Καδμείον. Οικόπεδον Α. και Σ. Τζώρτζη (Πινδάρου και Αντιγόνης)», ΑΔ 20Β, 233-235, πίν. 277-280.