Μυκηναϊκό πήλινο ειδώλιο τύπου Ψ. Ειδώλια τέτοιου τύπου αποτελούσαν συνήθη αφιερώματα των πιστών στο ιερό.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο Π2511. Ζ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΥΠ.ΠΟ./ΤΑΠ.
Γιαλούρη, Α. - Γιαλούρης, Ν., Ολυμπία. Το Μουσείο και το Ιερό, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 38.
©ΥΠ.ΠΟ.