Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Βυζάντιο, άνθρωποι και επικοινωνία

 

Το Βυζάντιο, λόγω της θέσης του, αποτελούσε σημαντικό επικοινωνιακό κόμβο. Η ανάπτυξη του πολιτισμού βασίστηκε σε ένα καλά δομημένο σύστημα επικοινωνίας, ανταλλαγής και κίνησης ανθρώπων. Το δίκτυο των χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, η αυτοκρατορική διοίκηση αλλά και το σύστημα των φρυκτωριών στο στρατό είναι κάποιες μόνο όψεις του δικτύου επικοινωνίας που διέθετε το Βυζάντιο. Οι μαθητές, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, έρχονται σε επαφή με τους τρόπους, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της επικοινωνίας στον πολυδιάστατο βυζαντινό χώρο.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως Β' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ

Η αστική οικονομία, στην οποία εντάσσεται και το εμπόριο, την εποχή του πρώιμου Βυζαντίου: http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/o/index.html

Η κινητικότητα την εποχή του πρώιμου Βυζαντίου: http://www.fhw.gr/chronos/08/gr/k/index.html

Το εμπόριο στη Μέση Βυζαντινή περίοδο:

http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o4b.html

http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o4a.html

http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/o/867/main/o8b1.html

http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/k/867/main/k8c.html

Οι αγορές στην Ύστερη Βυζαντινή περίοδο:

http://www.fhw.gr/chronos/10/gr/o/ob/ob1d.html

Το εμπόριο με την Ανατολή στη Μικρά Ασία:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4238

Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο εμπορίου:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10856

Το εμπόριο στον Εύξεινο Πόντο:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10646

ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η βυζαντινή ναυσιπλοΐα και οι θαλάσσιοι δρόμοι στον Εύξεινο Πόντο:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12232

Το οδικό δίκτυο στη Μικρά Ασία:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5617

Η προμήθεια τροφών στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12476

Οι χερσαίες και οι θαλάσσιες επικοινωνίες (4ος-15ος αιώνας):

http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications/EconHist/EHB05.pdf

ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.ime.gr/projects/cooperations/byzantine_literature/gr/200/200.html

http://www.ime.gr/projects/cooperations/byzantine_literature/gr/200/205.html

ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ

Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο λατρείας:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12553

Οι συντεχνίες στην Κωνσταντινούπολη:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10835

Η ιεραποστολική δράση των Βυζαντινών:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12559

Η επικοινωνία στο Βυζάντιο:

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/3729

Βενετοί και Γενουάτες στην Κωνσταντινούπολη:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11679

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11680