Αναπαραγωγή από το Α. Δημαράς, "Προθέσεις των πρώτων κυβερνήσεων Βενιζέλου (1910-1913) στα εκπαιδευτικά. Ενδείξεις από νομοθετικά κείμενα", στο Θ. Βερέμης-O. Δημητρακόπουλος (επιμ.), Μελετήματα για το Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα, Φιλιππότης, 1980, σ. 37.