Ο Νικόλαος Κασομούλης (1795-1872).
Έλαβε μέρος στην Επανάσταση και κατέλαβε στρατιωτικά αξιώματα τόσο κατά την καποδιστριακή όσο και κατά την οθωνική περίοδο. Συμμετείχε στην καταστολή των εξεγέρσεων το 1836, για την οποία δίνει πολύτιμες πληροφορίες στο Ημερολόγιο. Συνέγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Στρατιωτικά Ενθυμήματα.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. Δ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σ. 329.
© Εκδοτική Αθηνών.