Η σφραγίδα της Εθνικής Εταιρείας.
Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Λυριτζής, Γ., Η Εθνική Εταιρεία και η δράσις αυτής, Κοζάνη 1970, σ. 9.
© Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα.