Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η ίδρυση αλλά και η δράση ορισμένων συλλόγων με χαρακτήρα εκπαιδευτικό για τη διάσωση του αλύτρωτου Ελληνισμού. Στην εικόνα η σφραγίδα του Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων.
Ο Εν Αθήναις Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Η Δράσις του Συλλόγου κατά την Εκατονταετίαν 1869-1969, Αθήνα 1970, σ. 3.
© Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα.