Ο Γεώργιος Κάνιγκ (1770-1827).
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.