Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Αθήνα, Συλλογή Πανεπιστημίου.
Χρήστου, Χ., Προσωπογραφίες από τη Συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1987, Έκδοση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1987, σ. 84.
© Πανεπιστήμιο, Αθήνα.