Ο Κανέλλος Δεληγιάννης (1780-1862).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 3, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 253.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.