Ο Γεώργιος Σισίνης (1769-1847).
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 138.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.