Ο Ιωάννης Κωλέττης (1773-1847).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1818-1862, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 204.
© Εκδόσεις Πάπυρος.