Εζέν Ντελακρουά, Η καταστροφή της Χίου.
Ελαιογραφία 0,70x0,82 εκ.
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 245.
© Μουσείο Λούβρου, Παρίσι.