Ο Ιωάννης Γκούρας (1791-1826).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό,τ. 3, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 145.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.