Σχεδιάγραμμα με τα οχυρωματικά έργα στο Μεσολόγγι.
Αθήνα, Συλλογή Σ. Σακαλή.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 410-411.
© Σ. Σακαλής.