Ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης (1757-1831).
Ύπηρξε ένας από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής νίκης στη μάχη των Βασιλικών.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 153.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.