Οι Ιερολοχίτες μάχονται στο Δραγατσάνι.
Σύνθεση του Π. Φον Ες.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους:Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832,τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 58.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.