Οθωμανική Περίοδος
Image
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Συνιστώμενες προδιαγραφές:
Netscape Navigator 4 or Microsoft Internet Explorer 4
ενεργοποιημένη Javascript, 800x600 pixels, 16-bit χρώμα