Οι Καταλανοί επιδόθηκαν σε μεγάλες καταστροφές, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του αρχηγού τους Ρογήρου στο παλάτι του Μιχαήλ Θ'. Στην εικόνα, ο Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος. Μικρογραφία από το Ζωναρά της Μόδενας, 15ος αιώνας.
Biblioteca, Estense Universitaria, Modena gr.122, fol.294r.
Foto Roncaglia, Modena
© Su concessione del Ministero per i beni et le attivita culturali