Ανάμεσα στα προνόμια που χορήγησαν οι βυζαντινοί αυτοκράτορες στους βενετούς και γενουάτες εμπόρους ήταν η μερική ή ολοκληρωτική φορολογική απαλλαγή. Στην εικόνα, παράσταση είσπραξης φόρων. Λεπτομέρεια μικρογραφίας από τις Λειτουργικές Ομιλίες του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, 1136-1155.
Σινά, Μονή Αγίας Αικατερίνης κώδ. 339, φ. 73β.
© Μονή Αγίας Αικατερίνης, Σινά