.
FHW Button

Society

 • Angold, M., A Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Laskarids of Nicaea (1204-1261), Oxford 1975.
 • Charanis, P., "On the social structure and economic organisation of the Byzantine Empire in the thirteenth century and later", Byzantinoslavica 12 (1951), 94-153
 • Charanis, P.,Social, Economic and Political Life in the Byzantine Empire, Variorum Reprints, London 1973, IV.
 • Karayannopoulos, I., To Byzantino Kratos, Thessalonike 19964
 • Kiousopoulou, T., "He pole", Archaiologia kai Technes 64 (1997), 59-64.
 • Laiou., A., "The Byzantine aristocracy in the Palaeologan period: A story of arrested development", Viator 4 (1973), 131-151.
 • Laiou., A., "Koinonia kai Oikonomia" (1204-1453), Historia tou Hellenikou Ethnous, 9, Athens 1979, 214-243.
 • Laiou., A., He agrotike koinonia ten hystere byzantine epoche, Athens 1987.
 • Laiou., A., "Sto Byzantio ton Palaiologon: Oikonomika kai Politistika Phainomena" , Euphrosynon, Athens 1991, vol.1, 283-294.
 • Nicol, D.M., The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacouzenus) ca. 1100-1460. A Genealogical and Prosopographical Study, Washington 1968.
 • Oikonomides, N., "Hoi byzantinoi douloparoikoi", Symmeikta 5 (1983), 295-302.
 • Oikonomides, N., The contents of the Byzantine House from the Eleventh to the Fifteenth Century, Dumbarton Oaks Papers 44 (1990), 205-214.
 • Ostrogorsky, G., Historia tou byzantinou kratous, (translation by I. Panagopoulou), 3, Athens 19935.
 • The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford 1991.
 • Panayotopoulos, B., Plethysmos kai oikismoi tes Peloponnesou, Athens 1987.
 • Schreiner, P., Byzanz, Muenchen 19942.
 • Sevcenko, I., "Theodore Metochites, the Chora and the intellectual trends of his time", in: Underwood (ed.) P., The Kariye Djami, Bd. 4, New Jersey 1975.
 • Svoronos, N., "Politeia-Koinonia-Oikonomia (1071-1204)", Historia tou Hellenikou Ethnous, 9, Athens 1979, 66-73.
 • Talbot-Rice, T., Ho demosios kai idiotikos bios ton Byzantinon, Athens 19976.