Το χρoνικό διάστημα από την έναρξη της βασιλείας της Μακεδονικήςδυναστείας, το 867, μέχρι το θάνατο του Βασιλείου Β', το 1025, αποτέλεσεπερίοδο ακμής για τη βυζαντινή αυτοκρατορία. H αναστήλωση των εικόνωντο 843 πρέπει να θεωρηθεί αφετηρία της εποχής, κατά την οποίαδιαμορφώθηκε οριστικά το εικονογραφικό πρόγραμμα διακόσμησης τωνεκκλησιών αλλά και ο καθαρά βυζαντινός αρχιτεκτονικός τύπος, στοιχείαπου αποτέλεσαν τη βάση για την τέχνη των βυζαντινών αιώνων πουακολούθησαν. Βασικό χαρακτηριστικό ήταν η στροφή προς τα κλασικάπρότυπα της Αρχαιότητας και η άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών,στα οποία οφείλεται η ονομασία "Μακεδονική Αναγέννηση" για τηνπερίοδο αυτή.