Τοπογραφικό σχέδιο της Κωνσταντινούπολης κατά τον 4ο-6ο αιώνα.
Harrison, M., A Temple for Byzantium: The Discovery and Excavation of Anicia Juliana's Palace-Church in Istanbul, University of Texas Press, Austin, Harvey Miller LTD, London 1989, σ. 35, σχ. 30.
© ΙΜΕ
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού