Αξονομετρικό σχέδιο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
Crippa, M., Zibawi, M., L' art paleochretien: Des Origines a Byzance, Editions Zodiaque Desclee de Brouwer, Paris 1998, σ. 313, σχ. 276.
© ΙΜΕ
Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού