Πίνακας με τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β.

Dickinson, O., The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press, Cambridge 1994, σ. 196, εικ. 5.45.

©Cambridge University Press
Επεξεργασία: ΙΜΕ